Maria Poppe hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring waarin ik heldere en transparante informatie geef over hoe ik om ga met persoonsgegevens.

Maria Poppe houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Ik uw uitdrukkelijke toestemming vraag als ik die nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; zie nader uitgewerkt hieronder.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Uw dossier

 • De wet verplicht mij als gz-psycholoog om een dossier aan te leggen ten behoeve van de behandeling. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden. Voor bovenstaand doel zullen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:
 • -Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • BSN
 • ID
 • -verzekering en verzekeringsnummer

Verder wordt gevraagd naar de:

 • Naam en AGB-code verwijzer
 • Verwijsbrief van de verwijzer met daarop een DSM-V code of vermoeden van
 • Indien de werkgever betaalt: de naam en adresgegevens, email en contactpersoon van de werkgever.

De wet verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Dit voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Ik heb als gz-psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming informatie kan delen. Ik werk volgens de gedragscode van de beroepsvereniging zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) . Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Persoonsgegevens ten behoeve van coaching en supervisie:

Voor bovenstaand doel zullen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd:

 • -Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Indien de werkgever betaalt: de naam en adresgegevens, email en contactpersoon van de werkgever.

Uw persoonsgegevens worden door Maria Poppe, verwerkt gedurende de looptijd van de overeenkomst en voor de financiële administratie. De gegevens van de factuur moeten voor de financiële administratie maximaal 7 jaar worden bewaard.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ik heb de volgende maatregelen genomen;

 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; (inclusief inloggen op E-health modules
 • Ik stuur verslagen met daarin persoonsgegevens via beveiligde mail.
 • Er worden regelmatig back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Ik test en evalueer regelmatig de genomen maatregelen.

Alle informatie die u mij online, op papier of mondeling toevertrouwt, wordt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in uw dossier in een beveiligd gegevensbestand. Ik handel hierbij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met:

Maria Poppe

GZ-psycholoog/cognitief gedragstherapeut/supervisor VGCt

Tel: 06-55566083

info@mariapoppe.nl