Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Maria Poppe Psychologenpraktijk

Deze pagina bevat een weergave van de algemene betalingsvoorwaarden van NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Maria Poppe werkt met deze algemene voorwaarden.

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de client. (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, dan wel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.)

2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De client kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.

3. Indien door de client aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giro incasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.

4. Indien client het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de client in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De client is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

Aanvullende voorwaarden:

Een afspraak dient 24 uur van te voren worden afgezegd. Indien dit niet gebeurt, wordt hiervoor een bedrag van 50 euro in rekening gebracht.

Indien de betaling niet tijdig, binnen de op de factuur vermelde termijn vanaf dagtekening van de factuur, ontvangen is, ontvangt de client een eerste herinnering. Als ook hierna geen betaling wordt ontvangen, ontvangt u een tweede herinnering waarbij €15,- administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Mocht u ook na deze tweede herinnering niet betalen dan is Maria Poppe genoodzaakt een incassobureau in te schakelen, conform de betalingsvoorwaarden van het NIP (zie bovenstaand). Indien er omstandigheden zijn waardoor u niet in staat bent tijdig te betalen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te bespreken, zo dat eventueel een regeling getroffen kan worden. Indien er sprake is van achterstand in de betalingen kan de behandeling (tijdelijk) beëindigd worden.

Klant aan het woord

Klant 1

'Maria heeft mij erg geholpen in een lastige periode in mijn leven. Ik wilde altijd alles zelf oplossen en had al oneindig vaak nagedacht over wat ik voelde en wat het goede was om te doen. Maria heeft mij geleerd meer los te laten, gevoelens te accepteren zoals ze zijn en niet altijd overal direct een rationele verklaring voor te willen hebben. Daardoor heb ik ook de rust gevonden om dichter bij mijn eigen gevoelens en wat ik zelf wil te blijven.' Thijs

Meer referenties

Aangesloten bij: VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), NIP (Nederlands instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie), NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).