Privacystatement van Maria Poppe

Psychologenpraktijk Maria Poppe, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer30260071, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Maria Poppe met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie psychologenpraktijk Maria Poppe persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) patiënten;
b. (potentiele) klanten.

Verwerking persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Maria Poppe verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of contactformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers en worden verstrekt door andere hulpvragers of verwijzers.
c. Er kan gevraagd worden een video opname te maken door Maria Poppe na toestemming van de betrokkene. Video opnames die gemaakt worden tijdens sessies ten behoeve van de behandeling worden gebruikt voor supervisie en bijscholing.

Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Maria Poppe verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een (geneeskundige behandel)overeenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor sessies en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het bijhouden van een wachtlijst en statistieken omtrent wachttijden en bij wie welke client verzekerd is om de omzetplafonds van de verzekeraars te kunnen beheersen;
d. Wettelijke verplichting namelijk het aanleveren van DBC gegevens via het DBC Informatie Systeem (DIS).

Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Maria Poppe verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een (geneeskundige behandel)overeenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren.

Verwerkers

Psychologenpraktijk Maria Poppe kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitstuitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Maria Poppe verwerken. Psychologenpraktijk Maria Poppe sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Maria Poppe deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Maria Poppe deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Maria Poppe geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Maria Poppe bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: vanaf 2020 ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. video's ten behoeve van een opleiding/bijscholing; direct na gebruik gewist; d. supervisiegegevens; 5 jaar (in kader van termijn herregistratie).

Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Maria Poppe kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Maria Poppe gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Maria Poppe te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Aan uw verzoek wordt binnen een maand na dit verzoek voldaan. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Maria Poppe door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Maria Poppe persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Maria Poppe door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Klant aan het woord

Klant 1

'Maria heeft mij erg geholpen in een lastige periode in mijn leven. Ik wilde altijd alles zelf oplossen en had al oneindig vaak nagedacht over wat ik voelde en wat het goede was om te doen. Maria heeft mij geleerd meer los te laten, gevoelens te accepteren zoals ze zijn en niet altijd overal direct een rationele verklaring voor te willen hebben. Daardoor heb ik ook de rust gevonden om dichter bij mijn eigen gevoelens en wat ik zelf wil te blijven.' Thijs

Meer referenties

Aangesloten bij: VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), NIP (Nederlands instituut van Psychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie), NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie).